Vodafone Zusatzkarte

#DepremYardımı: Vodafone, Türkiye ve Suriye’de yaşanan deprem felaketinden etkilenen insanlara destek oluyor

Türkiye ve Suriye’de mey­dana gelen depremin etk­i­leri hep­imizi derinden sarstı. Bu yıkıcı felaket, ulus­lararası bir dayanış­ma ve desteği gerek­li kılıy­or. Voda­fone Almanya ve Voda­fone Group da kriz böl­gesinde bulu­nan insan­lara yardım etmek, kur­tar­ma çalış­malarını destek­le­mek ve Almanya’da yaşayan insan­ların bölgede­ki arkadaş ve akra­balarıy­la iletişim kuru­la­bilmeleri­ni sağla­mak istiy­or. Deprem yardımı ile ilgili haber­leri ve gün­cel bil­gi­leri bura­da bula­bilirsin.

Depremin etk­i­lerinin ne boyut­ta olduğu henüz tam olarak öngörülemiy­or. Ancak kesin olan bir şey var ki, o da Türkiye ve Suriye’de bin­lerce insanın yardı­ma ihtiyaç duy­duğu. Birçoğu, yaşanan felaket sonu­cun­da evleri­ni ve geçim kay­naklarını tama­men kay­bet­ti. Vodafone’un nasıl yardım ettiği­ni aşağı­da okuya­bilirsin.

#Togetherwecan: Vodafone 1,2 milyon EUR’dan fazla bağışta bulunuyor

Toplam 1,2 mily­on EUR’yu aşan bağış, yer­el yardım kuru­luşlarının destek­len­mesi için küre­sel Voda­fone ailesin­den geliy­or. Bu tutarın büyük bir bölümünü Voda­fone Group Foun­da­tion, İnsani Yardım Fonun­dan karşılıy­or. Foun­da­tion, bu fon ile Vodafone’un faaliyet gös­ter­diği ülkel­erde doğal afetler veya acil durum­lar­dan hemen son­ra yardım kuru­luşlarını destek­le­mek­te.

Bağışlar, Voda­fone Türkiye ve Türkiye Voda­fone Vak­fın­da çalışan arkadaşlarımız tarafın­dan koor­dine ediliy­or.

Vodafone gönüllü ve ekipman sağlıyor

Deprem nedeniyle sadece binalar ve yol­lar değil, baz ista­sy­onu gibi önem­li altyapılar da dakikalar içinde yıkıldı. Kriz böl­gelerinde iletişim hay­at kur­tarır. Bu neden­le Voda­fone Foun­da­tion, hasar gören altyapının yeniden inşası­na yardım­cı olmak için gönül­lü ve ekip­man sağlıy­or.

Voda­fone Foun­da­tion bünyesin­de­ki Instant Net­work-Team, teknik ekip­manı ve per­son­eli ile iletişim kanal­larının yeniden kurul­masın­da mağ­durlara yardım­cı oluy­or. Bu kap­sam­da 2011 yılın­dan bu yana dünya çapın­da 20’den fazla müda­halede hay­at kur­taran yardım­lar sağladılar.

#EveryoneConnected: Etkilenen ülkelere ücretsiz arama ve SMS

Bir tele­fon görüşme­si, içimizi rahat­la­tan bir yaşam belir­tisi ola­bilir. Bu neden­le Alman Voda­fone şebeke­si üzerinden Türkiye ve Suriye’ye yapılan tüm ara­malar ve SMS’ler 28 Şubat’a kadar ücret­siz.

Vodafone, Türkiye’de ücretsiz dolaşım sağlıyor

Ayrı­ca, Alman SIM kartı­na sahip müş­ter­il­er Türkiye’de ücret­siz dolaşım­dan fay­dalan­abilir­ler. Bu şek­ilde 28 Şubat’a kadar ücret­siz olarak ara­ma yapa­bilir, SMS gön­dere­bilir ve inter­nete gire­bilirsiniz.

Lüt­fen dikkat: Etk­ile­nen böl­gel­erde­ki ağ altyapısının hasar görme­si nedeniyle halen kesin­til­er yaşan­abilir.

Vodafone, “Aktion Deutschland Hilft” ile SMS bağış kampanyası başlattı

Kısa bir SMS, acil durum­da­ki insan­lar için büyük bir fark yarata­bilir. Voda­fone bu neden­le Almanya’daki mily­on­lar­ca müş­ter­i­sine mek­t­up yazarak ulaş­mak istiy­or.

10 EUR’luk bağış, Alman yardım kuru­luşların­dan oluşan “Aktion Deutsch­land Hil­ft” bir­liğine aktarılıy­or ve bu bir­lik tarafın­dan, örneğin enkaz altın­da kalan insan­ları kur­tar­mak, acil tıb­bi yardım sağla­mak ve gıda, içme suyu, ilaç, çadır ve sıcak tutan giysiler dağıt­mak için kul­lanıy­or.

Hızlı yardım için el ele! Bu şekilde bağış yapabilirsin

Sen de yardım etmek ister misin? O zaman deprem felake­tinin mağ­durları için kısa mesajla 10 EUR bağışla. Bu tutar otomatik olarak cep tele­fonu fat­u­ran üzerinden tah­sil edile­cek. Bağış yap­mak için:

“ERDBEBENHILFE” yazıp 44844’e SMS gön­der

Düşünceler­im­iz bu tra­je­di­den etk­ile­nen tüm insan­lar, onların arkadaşları ve aileleriyle bir­lik­te.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.

Das könnte Dich auch interessieren